Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Clean Medic Kft. adatkezelési tevékenységének tájékoztatója

A Clean Medic Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő (képviseli: Tuboly József, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. utca 93., cégjegyzékszám: 20-09-072556 adószám:23888014-2-20, tényleges adatkezelés címe: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. utca 93., e-mail: info@cleanmedic.hu, telefonszám: +36 30 577-0047), internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):

http://www.emnor.huhttps://www.emnor.shoprenter.hu

kiemelten fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért jelen tájékoztató alapján tájékoztatja az érintetteket, hogy általa nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Jelen tájékoztató az adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, szabályairól. Jelen dokumentum a szabályzat mellékletének tekintendő, és a tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

Alapelvek

Adatkezelő és minden alvállalkozója, megbízottja adatkezelése során elkötelezett a Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelt vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok előírásainak, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogalkalmazási gyakorlatának, e körben kiadott ajánlásainak megfelelő működési folyamatokba épített megvalósítására, melynek során:

 1. Érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja azok megőrzését, minden elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala ellen.
 2. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 3. Adatkezelő Európai Unión belüli adatkezelő, adatfeldolgozó részére történő adattovábbításokról a Rendeletben meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet.
 4. Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos egyedi intézkedések ellenőrzése érdekében jelen Szabályzatban meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet.

Az érintettek és jogaik

Valamennyi érintett, aki az Adatkezelő számára személyes adatokat ad meg a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja az Adatkezelő számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A)    A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

B)    A helyesbítéshez való jog

Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon bizonyítsa az Adatkezelő számára. Ha jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

C)     A törléshez való jog

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az adatkezelő azokat indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 1. az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. olyan adatkezelésről van szó, amely a érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. olyan adatkezelésről van szó, amely az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D)     A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, a érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

E)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 1. a érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, de a érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Ha a személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

F)     Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a érintett a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő címekre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva:

postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. utca 93.

e-mail: info@cleanmedic.hu

Jogorvoslati fórum

Általános alapelvként Adatkezelő köteles bizonyítani hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel. Amennyiben érintett személyes adataival kapcsolatos, érintett által kifogásoltjogsérelmet Adatkezelő nem vagy nem megfelelően vagy nem határidőn belül orvosolta, érintett elsősorban postai úton a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Abban az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok kezelésének biztonságáról. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések alkalmazásakor a technika mindenkori legmagasabb szintű állása szerinti megoldásokat alkalmazza. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai és szolgáltatói környezetet oly módon biztosítja, hogy

 1. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
 2. Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá az adatok tárolásához, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges. 
 3. Adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor, az adatokról biztonsági mentés készül.

Adattovábbításra kialakított megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor. Adatkezelő gondoskodik:

 1. hozzáférési védelemről: jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedések, szoftver és hardver eszközök védelme;
 2. szoftveres védelemről: adatállományok vírusok és egyéb kártevő programok elleni védelme, tűzfal alkalmazása, rendszeres biztonsági mentés, azok dokumentálása;
 3. hardveres védelemről: adatállományok, illetve az azokat hordozó adattároló eszközök fizikai védelme, adatarchiválás magas szintű biztosítása (fizikai behatolás védelem), elemi károktól való fizikai védelem (tűz-, villámvédelem).

Weboldalra látogatással érintett hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelő a szabályzatban írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, ezen adatok alapján érintett nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők. Ezeket az adatokat az adatkezelő arra használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa. Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a weboldalának használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például az érintett számítógépének IP címe, a használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, valamint a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Amennyiben érintett nem kívánja, hogy az adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. A weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkatársai, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Adatkezelő által üzemeltetett webáruház számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-09-020636) szervertermében elhelyezett szerverein találhatók meg.

Adatfeldolgozás

Személyes adatok feldolgozását alapvetően Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt az Adatkezelési Szabályzat mellékletében meghatározott adatfeldolgozó látja el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. Adatkezelő személyes adatot akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja egyértelmű és az adat az adatkezeléshez szükséges. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét előzetes érintetti hozzájárulás hiányában harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Adatfeldolgozók:

 1. Könyvelés, számvitel: Molnárné Novák Anikó, (8900 Zalaegerszeg, Páterdombi u. 17.).
 2. Fizetési rendszer: Sixpay Wirecard Central Eastern GmbH./SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe, elérhetőség: https://www.six-payment-services.com/classic/hu/home.html#country=hu, adatfeldolgozó e-mail címe: premium.ch@six-payment-services.com
 3. Szerverszolgáltatás, webshop üzemeltetés: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-09-020636)
 4. Analitika:
 1. Facebook Inc. (közös adatkezelő) levelezési címe: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, elérhetősége: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
 2. Google Inc. (közös adatkezelő) levelezési címe: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, elérhetősége: https://www.google.com/contact/ vagy https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adattovábbítás

Adatkezelő személyes adatot az adatkezelések során csak abban az esetben továbbít (közöl) harmadik személy részére, amennyiben az az adatkezeléshez elengedhetetlenül szükséges az adatkezelésekről szóló nyilvántartásban meghatározottak szerint.

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése elsősorban önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

A fenti általános szabályt kiegészíti más jogalap alapján történő adatkezelés, így például a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.

Egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének. Az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

Jelen tájékoztató szerves része a csatolt adatkezelési tevékenységekről szóló nyilvántartások, tájékoztatók.

 

Zalaegerszeg, 2019. december

Tuboly József

ügyvezető

 

Clean Medic Kft. adatkezelések nyilvántartása

Információkérés

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
 1. Cél: adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek megfelelő információ nyújtására és kapcsolattartásra.
 1. Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 1. Kezelt adatok köre és célja:

- név*

azonosítás

- levelezési cím

kapcsolattartás

- e-mail cím vagy telefonszám vagy  faxszám*

kapcsolattartás

- kérdés tartalma

válaszadás

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Az érintett az adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az adatkezelővel az adatkezelő szolgáltatásairól, vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
  2. Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton – eljuttatja.
  3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez, információ adáshoz joghatás (megrendelés, szerződéskötés) fűződik, adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
 1. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
 1. Cél: az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb.
 1. Jogalap:
  1. az érintett önkéntes hozzájárulása.
  2. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, megvásárlásáról a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.
  3. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az adatkezelő jogos érdekén.
 1. A kezelt adatok köre és célja:

- név*

azonosítás

- telefonszám

kapcsolattartás

- e-mail cím, levelezési cím

kapcsolattartás

- egyéb, érintett által megadott adat

válaszadás

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyéb információt juttat az Adatkezelő felé.
 2. A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
 1. Adatkezelés időtartama:
  1. törlési kérelem végrehajtásáig, vagy
  2. cél megvalósulásáig, vagy
  3. ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.
 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Adatközlés harmadik személy felé

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki adatainak harmadik személy részére történő továbbításához hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára.
 1. Cél: szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelő az érintett személyes adatait (mintát, leletet, stb.) meghatározott céllal továbbíthatja a megfelelő szolgáltatás érdekében partnere, hatóság vagy más címzett részére.
 1. Jogalap:
 • az érintett önkéntes hozzájárulása,
 • szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges,
 • jogszabály alapján kötelező,
 • adatkezelő jogos érdeke.
 1. Kezelt adatok köre:

név*

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat*

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Adatkezelő érintett írásbeli hozzájárulásával a meghatározott adatokat továbbítja címzett részére.
 2. Az adattovábbítás módját adatkezelő választja meg.
 3. Az a) ponttól eltérő más jogalap esetén adatkezelő egyidejűen tájékoztatja érintett az adattovábbításról.
 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig vagy – egyéb jogviszonyból fakadóan – addig az időpontig, amíg adatkezelő a személyes adatot kezeli.
 1. Adatkezelés módja: adatkezelő választása szerint elektronikusan vagy papír alapon.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: személyes adat harmadik személy részére közlése kerül. Adatkezelő szerződött partnerei jelen szabályzat függelékében kerülnek meghatározásra.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, ideértve az egyéni vagy társas vállalkozás, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is.
 1. Cél: adatkezelő az egyes (akár szolgáltatáson kívüli) szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötése, kapcsolattartás.
 1. Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk 1. b. pont)
 1. Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

képviselt szervezet neve*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

szerződés tárgya

szerződés tartalmi eleme

fizetési feltételek

szerződés tartalmi eleme

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban tudomásul veszi, megadott elérhetőségén keresztül adatkezelő vele kapcsolatba léphet a teljesítés részleteinek egyeztetésével, kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.
 1. Adatkezelés időtartama:
  1. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,
  2. olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
 1. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon történik.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait a melléklet tartalmazza.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az adatkezelő számára.
 1. Cél: pénzügyi teljesítés elősegítése. Adatkezelő munkabérek és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg munkatársai részére partnerek és egyéb személyek felé történő pénzügyi kötelezettségei teljesítését banki átutalással teszi meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az adatkezelő felé.
 1. Jogalap: az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy szerződés alapján kötelező. Ha érintett banki átutalással teljesít Adatkezelő felé, kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály.
 1. A kezelt adatok köre és célja

számlabirtokos neve*

azonosítás

bankszámla száma*

azonosítás, utalás

közlemény*

azonosítás

összeg*

azonosítás

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Érintett előzetesen megadja banki adatait az adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez.
  2. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az adatkezelő a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.
  3. A banki átutalás adatait adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (számvitel) megbízott adatfeldolgozója.
 1. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: harmadik számára kerül közlésre: pénzügyi szervezet (bank), adatfeldolgozók.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Elektronikus fizetési tranzakciókkal történő adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával/hitelkártyával kíván fizetni.
 1. Cél: Adatkezelő fizetési rendszerén keresztül lehetővé teszi, hogy érintett a termékek ellenértékét bankkártyával (prepay vagy hitelkártya is) egyenlítse ki, ezért az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés támogatása.
 1. Jogalap: a kártyaadatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 1. A kezelt adatok köre:

bankkártya száma*

azonosítás, pénzügyi tranzakcióhoz

kártyabirtokos neve*

azonosítás, pénzügyi tranzakcióhoz

lejárat dátuma*

azonosítás, pénzügyi tranzakcióhoz

CVV kód*

azonosítás, pénzügyi tranzakcióhoz

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység: érintett az adatkezelő üzlethelyiségében vagy az általa üzemeltetett webshop felületen a beépített fizetési rendszeren keresztül indított fizetési tranzakció során megadja személyes adatait és bankkártya adatait. Az adatokat a fizetési elszámolási rendszer továbbítja a bankkártya adatait, a szolgáltatás teljesítése érdekében.
 1. Adatkezelés időtarama: az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
 1. Adatkezelés módja: kizárólag elektronikus úton történik.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől, adatfeldolgozón keresztül.
 1. Adatközlés: Adatfeldolgozók részére történik adatközlés:
  • számvitelt, könyvelést végző adatfeldolgozó részére
  • pénzügyi tranzakciót elszámoló adatfeldolgozó részére
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Webshop regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelő által üzemeltetett webshop www.emnor.shoprenter.hu használatával adatkezelő által forgalmazott terméket vásárol.
 1. Cél: az érintett a regisztrációt (létrehozást vagy módosítást) követően használhatja a webshopot vásárlásra (szerződés megkötésére). Adatkezelő regisztráció nélküli szerződéskötést nem engedélyez.
 1. Jogalap: az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy szerződés alapján kötelező.
 1. A kezelt adatok köre és célja

érintett neve*

azonosítás

cím*

azonosítás

e-mail és/vagy telefonszám*

kapcsolattartás

szállítás címe*

kapcsolattartás

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Érintett előzetesen megadja a teljesítéshez szükséges adatait az adásvétel létrejöttéhez, adatkezelő által történő kiszállítás teljesítéséhez.
  2. A banki átutalás adatait adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (számvitel) megbízott adatfeldolgozója.
 1. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az adatkezelő a személyes adatokat kezeli (Sztv. szerint legfeljebb 8 év). Regisztráció törlése esetén – 8 éven belül – 5 év.
 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: harmadik számára kerül közlésre: pénzügyi szervezet (bank), adatfeldolgozók.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki a megrendelt vagy székhelyen megvett termékre, adatkezelő vagy képviselője tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli.
 1. Cél: az érintett és panaszának azonosítása, panasszal kapcsolatos adatok kezelése, kapcsolattartás.
 1. Jogalap: érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
 1. Kezelt adatok köre:

érintett neve*                                   azonosítás

panasz időpontja*                           azonosítás/megszólítás

e-mail cím vagy                              kapcsolattartás

telefonszám*                                    kapcsolattartás

termék*                                             azonosítás

panasz lényege*                              azonosítás

 1. Adatkezeléssel folytatott tevékenység:

Érintett panaszának előterjesztését (szóban vagy írásban) követően Adatkezelő rendszeresített formanyomtatványt tölt ki. Adatkezelő a panaszban foglaltakat kivizsgálja, megfelelő intézkedést tesz, erről érintettet megadott elérhetőségein keresztül haladéktalanul tájékoztatja.

 1. Adatkezelés időtartama:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ 5 évig kezeli.

 1. Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: abban az esetben kerül közlésre, amennyiben érintett a panaszkezelés eredményét nem fogadja el és törvényben foglalt felülvizsgálatot kezdeményez.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Foglalkozás egészségügyi okból történő egészségi adat kezelése

 1. Érintettek köre: adatkezelő munkatársai, aki egészségi állapottal kapcsolatos adatot oszt meg Adatkezelővel. Ebben a körben kezelendő a megváltozott munkaképességgel rendelkező munkatárs adatai is.
 1. Cél: jogi kötelezettségek teljesítése a foglalkoztatás egészségüggyel, valamint a hatósági vizsgálati eljárásban történő bizonyítással kapcsolatban.
 1. Jogalap: jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés.
 1. A kezelt adatok köre:

név*

            azonosítás

egészségügyi adat* (orvosszakértői vélemény adata)

ellenőrzés, bizonyítás

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Az egészségügyi adatokat adatkezelő munkatársa papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja, kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel.
 2. Egészségügyi adatokat kizárólag abban az esetben lehet továbbítani, ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában, vagy életveszély esetén, vagy az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.
 1. Adatkezelés időtartama: következő felülvizsgálat szerinti dokumentumig vagy jogszabályban (adójogi kedvezmények esetén) meghatározott 5 éves elévülési időszak végéig.
 1. Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: harmadik fél számára csak és kizárólag az érintett kifejezett kérése, valamint jogi kötelezettség teljesítése miatt kerülhet sor adatközlésre.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Szolgáltatás igénybevétele során készített kép- és videofelvételek, hangfelvételek

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön a szolgáltatás igénybevétele során). Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.
 1. Cél: az érintettről beleegyezésével készített hang-, kép- és videofelvételek továbbítása a partner, vagy harmadik személy számára. Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, Adatkezelő marketing tevékenységének elősegítése.
 1. Jogalap: érintett önkéntes, határozott és célra irányuló hozzájárulása.
 1. Kezelt adatok köre:

érintettel készült hangfelvétel

azonosítás, marketing

érintett arcképmása

azonosítás, marketing

érintettről készült egyéb képfelvétel, videófelvétel

azonosítás, marketing

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység: érintett hozzájárulásával róla vagy vele közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozható dologról megfelelő eszközzel történő elektronikus adatrögzítés.
 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 1. Adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok harmadik felek számára elérhető lesz.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Munkatársakról készített kép- és videopfelvételek, hanganyagok

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki adatkezelővel fennálló munkaviszony vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján kép- vagy hangfelvétel adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára.
 1. Cél: adatkezelő marketing tevékenységéhez kapcsolódó munkatársi adatkezelés. Adatkezelő az adatokat elektronikus vagy print felületein történő megjelentetéshez használja fel üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan.
 1. Jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása
 1. Kezelt adatok köre:

név*

azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat (képmás, videofelvétel, hangfelvétel)*

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység: érintett hozzájárulásával róla megfelelő eszközzel történő elektronikus adatrögzítés: fényképfelvétel elkészítése, video- vagy hangfelvétel készítésével. Az érvényes beleegyezés ebben az értelemben azt jelenti, hogy az érintettnek valós lehetőséget kell biztosítani beleegyezése megtagadására vagy utólagos visszavonására – amennyiben meggondolja magát – anélkül, hogy adatkezelőhöz fűződő jogviszonya alapján hátrány érné emiatt.
 1. Adatkezelés időtartama: adatkezelő adott marketing tevékenységéhez kapcsolódó időtartamig vagy érintett kérésére adatainak törléséig.
 1. Adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok harmadik felek számára elérhető lesz.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára.
 1. Cél: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
 1. Jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása alapján.
 1. Kezelt adatok köre:

név*

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat*

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon (weboldalon vagy papír alapon) járul hozzá az adatok kezeléséhez.
 2. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán.
 1. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
 1. Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: ha a hozzájárulás adattovábbítással kapcsolatos.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki a honlap használata céljából hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára az adatkezelő által üzemeltetett honlapokon keresztül.
 1. Cél: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
 1. Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulás alapján: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”
 1. Kezelt adatok köre: nincs személyes adatgyűjtés.
 1. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
 1. Cookie-k (sütik): adatkezelő a weboldal látogatása során úgynevezett cookie-kat használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön adatkezelő a látogatóiról. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az érintett felhasználó eszköze tárol.
 2. Használt külső szolgáltatói cookie-k:
 • Google Analytics: személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. Adatkezelő a weboldalán kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, vagy az adatkezelőre, vagy az adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google kereső rendszerében. Bővebben: www.support.google.com
 1. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat elektronikus úton kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán.
 1. Adatkezelés időtartama: felhasználó (érintett) egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
 1. Adatkezelés módja: elektronikusan.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: személyes adat közlése nem történik a weboldalak használata során.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Közösségi oldalakon történő marketing

 1. Érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az adatkezelő közösségi oldalait (www.facebook.com/cleanmedic; www.instagram.hu/cleanmedic), azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
 1. Cél: A közösségi oldalakon az adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
 1. Jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása
 1. Kezelt adatok köre:

érintett neve*

azonosítás

publikus fotója

azonosítás

publikus e-mail címe

kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

 1. Adatkezeléssel folytatott tevékenység: adatkezelő közösségi oldalán, szöveges adatokat (képeket vagy videófelvételeket) tesz közzé üzleti céljainak megfelelően, az adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, eredményeiről. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§ értelmezése szerint), adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.
 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 1. Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az I. sz. mellékletben került megnevezésre.
 1. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést saját adatkezelési szabályzata szerint.